Ο πίνακας με τους υποψήφιους καταρτιζόμενους που επιλέχθηκαν στο ΔΙΕΚ του Παναρκαδικού Νοσοκομείου - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

3/10/22

Ο πίνακας με τους υποψήφιους καταρτιζόμενους που επιλέχθηκαν στο ΔΙΕΚ του Παναρκαδικού Νοσοκομείου

 

Τρίπολη 22 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε

στο γραφείο της Γραμματείας του Δ.Ι.Ε.Κ , σε συνεδρίαση η Τρίμελή Επιτροπή Επιλογής

Υποψήφιων Καταρτιζομένων του Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

(Δ.Ι.Ε.Κ), με ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, του Παναρκαδικού

Γενικού Νοσοκομείου «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», η οποία ορίστηκε με την υπ ́αριθμ.16572/08-09-

2022 Απόφαση Διοικητή, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά, να μοριοδοτήσει και

να συντάξει πίνακα κατάταξης των υποψήφιων σύμφωνα με την παρ 5,του άρθρου 6 και το

άρθρο 6Α, της αριθ.πρωτ. ΚΥΑ Γ4α/ΓΠ οικ.7037/22.8.2022 (ΦΕΚ 4445).Η συγκεκριμένη

Απόφαση Διοικητή έγινε πριν την τοποθέτηση νέου Συμβουλίου (Δ.Σ.), για λόγους ομαλής

λειτουργίας του Νοσοκομείου και δημόσιου συμφέροντος και θα τεθεί υπό έγκριση στο

Δ.Σ., όταν αυτό συγκροτηθεί.

Η επιτροπή έλεγξε διεξοδικά τις (27) εικοσί επτά αιτήσεις των υποψήφιων

καταρτιζόμενων και τα δικαιολογητικά αυτών για το Α ́εξάμηνο σπουδών καθώς και (2) δύο

για κατάταξη στο Γ ́εξάμηνο σπουδών.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τα μόρια που έδωσε στον κάθε υποψήφιο όπως

προβλέπετε από τη σχετική νομοθεσία, διαμόρφωσε τον παρακάτω πίνακα κατάταξης:

Καταρτιζόμενοι Α ́Εξαμήνου Σχολικού Έτους 2022-2023.

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ ΜΟΡΙΑ

1 247/2-9-2022 23300

2 306/15-9-2022 21900

3 271/6-9-2022 21400

4 297/13-9-2022 21300

5 283/12-9-2022 21300

6 288/12-9-2022 20200

7 299/14-9-2022 19500

8 301/15-9-2022 18700

9 308/15-9-2022 18700

10 278/8-9-2022 18100


11 282/12-9-2022 17800

12 292/13-9-2022 17700

13 300/14-9-2022 17600

14 244/1-9-2022 17400

15 296/13-9-2022 17300

16 295/13-9-2022 17300

17 305/15-9-2022 16000

18 273/7-9-2022 15300

19 274/7-9-2022 14300

20 304/15-9-2022 14300

21 286/12-9-2022 14000

22 277/7-9-2022 13400

23 276/7-9-2022 13100

24 298/14-9-2022 13000

25 293/13-9-2022 12500

26 271/6-9-2022 10800

27 287/12-9-2022 10000


Η υποψήφια με αριθ.πρωτ:303/15-9-2022, απόφοιτη ΤΕΕ Β ́Κύκλου Βοηθός Νοσηλευτή

και η υποψήφια με αριθ.πρωτ:289/12-9-2022, απόφοιτη ΕΠΑΛ Βοηθός Νοσηλευτή

κατατάσσονται στο Γ ́εξάμηνο σπουδών.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση εντός τριών (3) εργάσιμων

ημερών από την ανακοίνωση των μοριών.


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΑΡΓΙΩΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΕΚ


ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΝΟΣ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΜΑΚΡΗ ΑΝΝΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΔΕ Δ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Pages