Απαρχή πνευματικού έργου στην Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας
 Τήν Τετάρτη 12 Ὀκτωβρίου 2022, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, εἰς τό πλαίσιο ἐκκινήσεως τῆς νέας περιόδου τοῦ πνευματικοῦ - κηρυκτικοῦ ἔργου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, προσῆλθαν στό Ἐπισκοπεῖο Τριπόλεως οἱ Προϊστάμενοι καί ὑπεύθυνοι Ἱερεῖς τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τῶν Ἐνοριακῶν Συνάξεων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Τριπόλεως καί συνεζήτησαν ἐποικοδομητικῶς ἐπί διαφόρων θέματων σχετικῶς μέ τό πνευματικό - κηρυκτικό ἔργο πού καλεῖται ἡ Ἐκκλησία μας νά ἐπιτελέση σήμερα.

Περαίνοντας τήν συζήτησιν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, εὐχήθηκε στούς παρισταμένους τῆς συνάξεως ὅπως ἐργαστοῦν μέ ζέσιν διά τήν πνευματικήν καλλιέργειαν τῶν παιδιῶν καί ἐν γένει τῶν πιστῶν Χριστιανῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τήν εὐθύνην τῶν ὁποίων ἔχουν ἀναλάβει, ὡς πνευματικοί πατέρες καί διδάσκαλοι τούτων.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ
Ἀρ. Πρωτ. 405                                             Ἐν Τριπόλει τῇ 10ῃ Ὀκτωβρίου 2022
   
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας
Εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστόν ὅτι κατά τό παλαιό ἔθος στήν Ἱερά μας Μητρόπολι τόν μῆνα Ὀκτώβριο ἀρχίζει ἡ νέα περίοδος τοῦ πνευματικοῦ ἔργου τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Δηλαδή ἀπογευματινά Κηρύγματα, Κατηχητικά μαθήματα, Ἐνοριακές Ὁμάδες μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, καθώς καί ἡ ἔναρξι τῶν μαθημάτων Μουσικῆς γιά τόν καταρτισμό καί τήν πνευματική καλλιέργεια τοῦ Λαοῦ μας.
Ἔτσι σήμερα Κυριακή τοῦ Σπορέως, 16ῃ Ὀκτωβρίου 2022 καί ὥρα 5:30 τό ἀπόγευμα, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τῆς πόλεώς μας, θά τελεσθῇ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Ἁγιασμός γιά νά κηρύξωμε τήν ἔναρξι τοῦ ὡς ἄνω πνευματικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Γνωστοποιοῦμε δέ σέ ὅλους ὅτι:
1) Ἀπό τήν Κυριακή 16 Ὀκτωβρίου 2022 ἐκκινοῦν τά κατά Κυριακήν ἀπογευματινά κηρύγματα στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, καθώς καί οἱ Συνάξεις τῶν Ἐνοριακῶν ὁμάδων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ὁμάδες Φοιτητῶν καί Ἐπιστημόνων στούς Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεώς μας.
2) Ἀπό τό Σάββατο 22 Ὀκτωβρίου 2022 καί ἀπό ὥρας 11ης πρωϊνῆς ἀρχίζουν τά μαθήματά τους τά κατώτερα Κατηχητικά Σχολεῖα γιά τούς μαθητές καί μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν Σχολείων στούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
3) Ἀπό τό Σάββατο 22 Ὀκτωβρίου 2022 καί ἀπό ὥρας 6ης ἕως 7ης ἀπογευματινῆς, ἀρχίζουν τίς ἐργασίες τους οἱ «Συνάξεις Νέων» γιά μαθητές καί μαθήτριες Γυμνασίων καί Λυκείων, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ἐπί τῆς πλατείας Ἐθνάρχου Μακαρίου, πρώην Ἀνεξαρτησίας, ἀπό τούς Ἱεροκήρυκες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἐπίσης, στόν ἴδιο ὡς ἄνω χῶρο, ἀπό τό Σάββατο 22 Ὀκτωβρίου 2022 καί ἀπό ὥρας 5ης ἕως 6ης ἀπογευματινῆς θά λειτουργεῖ ἡ Παιδική Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς κ. Ἑλένης Ἀλεξοπούλου. Διά περισσότερες πληροφορίες δύνασθε νά ἀπευθύνεσθε στόν τηλεφωνικό ἀριθμό 6977997359.
4) Ὅσον ἀφορᾶ τήν λειτουργίαν τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, σᾶς ὑπενθυμίζομε ὅτι ἀπό 3ης Ὀκτωβρίου 2022 ἔχουν ἀρχίσει τά μαθήματα ταύτης στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ἐπί τῆς πλατείας Ἐθνάρχου Μακαρίου καί ἐπιπλέον μετά χαρᾶς σᾶς γνωρίζομε ὅτι ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας προέβη ἐσχάτως, τῇ ἡμετέρα προτροπῇ καί εὐλογίᾳ, στή σύστασι Παιδικοῦ Βυζαντινοῦ Χοροῦ. Οἱ συναντήσεις τῆς ἐν λόγῳ Παιδικῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας θά γίνωνται στό Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως κάθε Σάββατο ἀπόγευμα καί ἀπό ὥρας 4:30, ἀρχῆς γενομένης ἀπό 22 Ὀκτωβρίου 2022. Τήν εὐθύνην τῆς Χορωδίας ταύτης ἔχει ὁ κ. Βασίλειος Γεωργαρᾶς, Διευθυντής τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά μαθητεύσουν στήν πατρώα Βυζαντινή Μουσική δύνανται νά παίρνουν πληροφορίες ἀπ’ τήν Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας (Πλατεία Ἐθνάρχου Μακαρίου) τηλ. ἐπικοινωνίας 6972841159.
Προσκαλοῦμε τούς Ἱερεῖς μας, τούς Γονεῖς καί Διδασκάλους τῶν παιδιῶν μας, τούς νεαρούς μας βλαστούς, καθώς καί ὅλον τόν φιλόχριστο Λαό μας μέ πνευματική ζέσι νά ἀνταποκριθοῦν θετικά στή μητρική φωνή τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά νά λάβουν τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί νά βιώνουν τήν Ἑλληνορθόδοξο Παράδοσί μας.
Εὐχέτης πάντων ὑμῶν πρός Κύριον.
Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
 
 † Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ    

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη
ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

KOKORIS