Συζήτηση για τη μονάδα επεξεργασίας – παραγωγής αδρανών υλικών στην θέση Βαλτετσόρεμα στο Δημοτικό συμβούλιο Τρίπολης

 

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (2/11/2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                    

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τρίπολη, 27 - 10 - 2022

Αρ. Πρωτ: 31921

 

ΠΡΟΣ:

Ø κ. Δήμαρχο Τρίπολης

Ø κ. Δημοτικούς    Συμβούλους

Ø κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου Τρίπολης

Ø κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Τρίπολης

Ø κ.Προέδρους  Κοινοτήτων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

 

Σας καλούμε στις 2 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δ. Μητρόπουλου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης α΄ όροφος, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίουκατ’ εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του αρ.67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και ισχύουν, β) του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Έκφραση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μονάδα επεξεργασίας – παραγωγής αδρανών υλικών και ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Ε. στην θέση Βαλτετσόρεμα Τ.Δ. Μάκρης, Δ.Ε. Τριπόλεως Π.Ε.Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου
 2. Ορισμός επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ  ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  ΛΟΓΩ  ΠΑΓΕΤΟΥ  ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ  ΣΤΙΣ  04-01-2017 (2003ΣΕ05500005)»
 3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τρίπολης στο νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2023-2027 Ανατολικής Πελοποννήσου της ΟΤΔ Πάρνωνα
 4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 712/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ. 713/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 6. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 7. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 8. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 9. Ανάκληση της με αριθμό 232/2022 Α.Δ.Σ. Τρίπολης (ΑΔΑ: 9Δ3ΖΩΗΡ-3ΤΨ) "Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου: Αίθουσα στο Πνευματικό κέντρο - πρώην "κτίριο Σισιτίου" της Κοινότητας Δάρα"»
 10. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. Έτους 2022
 11. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού τριμήνου 2022
 12. Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Λεβιδίου
 13. Έγκριση διέλευσης του 7ου ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΕΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ (Αθήνα – Σπάρτη – Αθήνα)
 14. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό: Το υπ΄ αριθ. 23 κατάστημα στη Δημοτική Αγορά Πλατείας Βαλτετσίου της Κοινότητας Τρίπολης και μια αίθουσα στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Σκοπής».(Δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 196, του ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι»)
 15. Τροποποίηση και επικαιροποίηση της αρ. 465/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης: «Κατάρτιση και ψήφιση ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-MEΑ.) του  Δήμου Τρίπολης» σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΓΠΔ11 οικ.31930/31.5.2021 και της με αριθμ. 3509/Β/6.7.2022 τροποποίησης αυτής.
 16. Απόφαση για την πρόταση-ανάγκη μετονομασίας της οδού «Θεμιστοκλέους» σε οδό «Πτερωτής Μεραρχίας
 17. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
 18. Συμμετοχή του Δήμου στην Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία ΤΡΙΠΟΛΙΤCΑ 1821 Ενεργειακή Κοινότητα Περιορισμένης Ευθύνης

Σημείωση: Η μελέτη του έργου: «Μονάδα επεξεργασίας – παραγωγής αδρανών υλικών και ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Ε. στην θέση Βαλτετσόρεμα Τ.Δ. Μάκρης, Δ.Ε. Τριπόλεως Π.Ε.Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει σταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

                                                       

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη
ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

KOKORIS