Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα Μελιγούς - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα Μελιγούς

 


Η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας, προτίθεται να προχωρήσει στην αντικατάσταση τμήματος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα Μελιγούς.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση τμήματος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 405,00 μέτρων, το οποίο παρουσιάζει συχνές βλάβες, και την τοποθέτηση δικλείδων απομόνωσης για τον έλεγχο και τη σωστή διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 15.900,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το κόστος εκτέλεσής του θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο στα  γραφεία της Υπηρεσίας έως την Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, εφόσον είναι πλήρης ο φάκελος της προσφοράς με τα στοιχεία που ζητούνται.

Επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσφοράς, το έντυπο οικονομικής προσφοράς, ο προϋπολογισμός και λοιπά στοιχεία του έργου. Επιπλέον στοιχεία της μελέτης μπορούν να αποσταλούν κατόπιν επικοινωνίας με την Υπηρεσία (πληροφορίες: Αναστάσιος Καγκλής, τηλ. 27550-24182ή 24183).

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας

Αναγνωστάκου Χριστίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου