Αγροδιατροφή: οι Ενισχύσεις για την Αρκαδια - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking


Αγροδιατροφή: οι Ενισχύσεις για την Αρκαδια

 Ενισχύσεις 150 εκατ ευρώ μοιράζει η «Αγροδιατροφή»


Ακόμη ένα καθεστώτος του νέου αναπτυξιακού νόμου (4887/2022), το τρίτο κατά σειρά, αναμένεται να ανοίξει για υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, στις 9 Σεπτεμβρίου, ο λόγος για το «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια».


Εχει προηγηθεί η ενεργοποίηση των καθεστώτων: «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» και «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 31η.10.2022 και την 5η.12.2022 αντίστοιχα.

Σημειώνεται πως οι αιτήσεις για όλα τα καθεστώτα του ν. 4887/2022 υποβάλλονται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, στη διεύθυνση: https://opsan.mindev.gov.gr.Οπως σχολίασε στον «Ε.Τ.» της Κυριακής ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, για τα παραπάνω τρία καθεστώτα έχει εκφραστεί μεγάλο ενδιαφέρον από τους υποψήφιους επενδυτές – υπό την έννοια να ανοίξουν, για να μπορέσουν να υποβάλουν τα σχέδιά τους. Ταυτόχρονα, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και η προκήρυξη του καθεστώτος για τη «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, όπως πρόσθεσε.Ειδικότερα όσον αφορά στο καθεστώς της «Αγροδιατροφής», κατ’ αρχάς τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να αφορούν σε κάποιον από τους παρακάτω τομείς:

α. Πρωτογενής γεωργική παραγωγή.

β. Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών σχεδίων της παραγωγής βάμβακος και των δραστηριοτήτων εκκοκκισμού.


γ. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Δικαιούχοι

Με πρόσφατη υπουργική απόφαση καθορίζεται στα 75 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής για το συγκεκριμένο προκηρυσσόμενο καθεστώς, ενώ προβλέπονται ακόμη 75 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδοτήσεις του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.


Δικαιούχοι των ενισχύσεων που χορηγούνται μέσω της «Αγροδιατροφής» είναι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: α. Εμπορική εταιρία. β. Συνεταιρισμός. γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ). δ. Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. ε. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό προϋποθέσεις.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης, το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις.

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις.

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις.

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους

Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών(Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

Επιλέξιμες δαπάνες

Τα υπαγόμενα στο καθεστώς της «Αγροδιατροφής» επενδυτικά σχέδια ενισχύονται, μεταξύ άλλων, για δαπάνες που αφορούν την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (π.χ. κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης), συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέτρα ενεργειακής απόδοσης, συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, επαγγελματική κατάρτιση, συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις, πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία κ.ά.

Ποσοστά ενισχύσεων

Τα επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Διευκρινίζεται πως για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει τα παραπάνω κίνητρα εκτός αυτού της επιχορήγησης.

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) ως εξής:Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του ΧΠΕ. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 80% του ανώτατου ορίου του ΧΠΕ.
Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, τα κίνητρα χορηγούνται στο 80% του ανώτατου ορίου του ΧΠΕ.

Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που:Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:

1α. Ορεινές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας.

1β. Σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

1γ. Σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.

1δ. Σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (ΘΥΚΤ) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.

1ε. Σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής. Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό 50% τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

Στο 100%

Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στις παραπάνω τρεις κατηγορίες, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο 100% του ανώτατου ορίου, με εξαίρεση τα επενδυτικά σχέδια για τα «διατηρητέα», όπου εκεί φτάνει στο 90%. Τα υπόλοιπα κίνητρα (φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης – leasing και επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης) χορηγούνται στο 100% του ανώτατου ορίου.

ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

(με ισχύ από την 1η.1.2022 έως την 31η.12.2027)

 Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης
Περιφέρειες 

Μεγάλες επιχειρήσεις

 

Μεσαίες επιχειρήσεις

 

Μικρές επιχειρήσεις
 

Βόρειο Αιγαίο

60%70%75%
Νότιο Αιγαίο40%50%60%
Κρήτη50%60%70%
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη50%60%70%
Κεντρική Μακεδονία50%60%70%
Δυτική Μακεδονία50%60%70%
Ηπειρος50%60%70%
Θεσσαλία50%60%70%
Ιόνια Νησιά40%50%60%
Δυτική Ελλάδα50%60%70%
Στερεά Ελλάδα40%50%60%
Πελοπόννησος

(εν μέρει) *

40%50%60%
Πελοπόννησος

(εν μέρει) **

50%60%70%
Δυτικός Τομέας Αθηνών15%25%35%
Ανατολική Αττική25%35%45%
Δυτική Αττική25%35%45%
Πειραιάς, Νήσοι25%35%45%

* Δεν περιλαμβάνει από την Αργολίδα – Αρκαδία τους Δήμους της Μεγαλόπολης, της Γορτυνίας και της Τρίπολης και από τη Λακωνία – Μεσσηνία τον Δήμο Οιχαλίας.

** Περιλαμβάνει από την Αργολίδα – Αρκαδία τους Δήμους της Μεγαλόπολης, της Γορτυνίας και της Τρίπολης και από τη Λακωνία – Μεσσηνία τον Δήμο Οιχαλίας.


eleftherostypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Pages