Οι δικαιούχοι επιστροφής του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking


Οι δικαιούχοι επιστροφής του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας

 Ανάρτηση 3ου Προσωρινού Πίνακα Δικαιούχων Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% ετών  2015-2019 Τοπικών Κοινοτήτων με σταθμούς ΑΠΕ για τους οποίους επιλύθηκαν ενστάσεις.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ.8 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019) σχετικά με τον επιμερισμό του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% σε Κοινότητες όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί για τα έτη 2015-2019, στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο :

https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html

έχει αναρτηθεί ο 3ος Προσωρινός Πίνακας με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρούνται στα συστήματα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης και κρίνονται δικαιούχοι απόδοσης του αναλογούντος ποσού, μέσω διαδικασίας συμψηφισμού με τις χρεώσεις στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας οι Τοπικές Κοινότητες που εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση είναι οι Κοινότητες Κουνουπιάς και Μαρίου. Στην επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, που ακολουθεί παρουσιάζεται ο πλήρης πίνακας των κοινοτήτων των εν λόγω περιπτώσεων. 

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 8, στις περιπτώσεις ενεργών οικιακών παροχών, οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, μπορούν να υποβάλουν στο Δήμο, εντός  προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων, αίτηση για έκδοση ειδικής βεβαίωσης δικαιούχου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποδοχής των σχετικών βεβαιώσεων από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της.

 

 

11/08/2022

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019), οι παροχές Οικιακής Χρήσης των Τοπικών Κοινοτήτων όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί, οι οποίες είχαν ενεργή σύνδεση στις 31/07/2020, ημέρα δημοσίευσης του «Οριστικού Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2015-2019»,ορίζονται ως δικαιούχοι επιστροφής του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% .

Κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 8 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει αναρτήσει τον 3o Προσωρινό Πίνακα με τους Αριθμούς Παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρούνται στα συστήματά της,πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2, για τις ακόλουθες Κοινότητες με σταθμούς ΑΠΕ για τους οποίους επιλύθηκαν ενστάσεις:

Περιφερειακή

Ενότητα

Δήμος

Κοινότητα

Κεφαλληνίας

Αργοστολίου

Αγκώνος

Κεφαλληνίας

Αργοστολίου

Θηναίας

Κεφαλληνίας

Αργοστολίου

Κουρουκλάτων

Κεφαλληνίας

Αργοστολίου

Νυφίου

Κεφαλληνίας

Σάμης

Διβαράτων

Κεφαλληνίας

Σάμης

Μακρυωτίκων

Φωκίδας

Δωρίδος

Ποτιδάνειας(τ.Ποτιδανίας)

Φωκίδας

Δωρίδος

Στίλιας

Φωκίδας

Δωρίδος

Τολοφώνος

Αργολίδας

Άργους-Μυκηνών

Φρουσιούνας

Αργολίδας

Άργους-Μυκηνών

Κεφαλοβρύσου

Αρκαδίας

ΒόρειαςΚυνουρίας

ΑγίαςΣοφίας

Αρκαδίας

ΒόρειαςΚυνουρίας

Βερβένων

Αρκαδίας

ΒόρειαςΚυνουρίας

Δολιανών

Αρκαδίας

ΒόρειαςΚυνουρίας

Κουτρούφων

Αρκαδίας

Μεγαλόπολης

Αναβρυτού

Αρκαδίας

ΝότιαςΚυνουρίας

Κουνουπιάς

Αρκαδίας

ΝότιαςΚυνουρίας

Μαρίου

Αρκαδίας

Τρίπολης

Αγριακόνας

Αρκαδίας

Τρίπολης

Μάναρη

Αρκαδίας

Τρίπολης

Ελαιοχωρίου

Αρκαδίας

Τρίπολης

Παρθενίου

Αρκαδίας

Τρίπολης

Σάγκα

Αρκαδίας

ΒόρειαςΚυνουρίας

Μεσοράχης

Λακωνίας

Σπάρτης

Άρνης

Λακωνίας

ΑνατολικήςΜάνης

Μελιτίνης

Κεφαλληνίας

Σάμης

ΑγίαςΕυφημίας

 

Δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές, οι ενεργές συνδέσεις των οποίων δε συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό πίνακα, δύνανται να υποβάλλουν στους οικείους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η εν λόγω ενεργή σύνδεση βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητας, οι οικιακοί καταναλωτές της οποίας είναι δικαιούχοι επιστροφής του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1%. Αιτήσεις δύναται να υποβληθούν από τους ΟΤΑΑ΄ Βαθμού εντός ενός(1)μηνός από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Επισημαίνουμε ότι κατά την τελική ανάρτηση των δικαιούχων παροχών,αφού θα έχει ολοκληρωθεί και η προβλεπόμενη διαδικασίασχετικά μετηνπαραλαβήκαιεπεξεργασία των βεβαιώσεων των οικείων ΟΤΑ Α΄ βαθμού, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα επικαιροποιήσει τον πίνακα τωνδικαιούχων οικιακώνκαταναλωτών,εξαιρώνταςκατά το τελικό αυτό στάδιο τιςπεριπτώσεις των παροχών για τις οποίεςτο προκύπτον ποσό είναι μικρότερο του ενός λεπτού (< 0,01 €). Στις περιπτώσεις αυτές και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.8 της Υπουργικής Απόφασης, τα ποσά δεν αποδίδονται, αλλά παραμένουν για να αποδοθούν σε                επόμενο     επιμερισμό.

Για να εισέλθετε στην εφαρμογή αναζήτησης δικαιούχων Αριθμών Παροχής πατήστε εδώ.

Σημείωση: Προκειμένου να ενημερωθείτε για μεμονωμένο Αριθμό Παροχής, παρακαλούμε εισάγετε τα 8 ψηφία όπως σημειώνονται παρακάτω:

Σχετικόνομοθετικόπλαίσιο:

  • ΚΥΑΑρ.ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597(ΦΕΚΒ'2172/07.06.2019)
  • ΚΥΑΑρ.ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999(ΦΕΚ3154/Β/31.07.2020)
πηγή:https://www.notiakynouria.gov.gr/node/28689

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Pages