Διακήρυξη του έργου «Διαμόρφωση χώρου εισόδου κλειστού γυμναστηρίου Άστρους και εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας» - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

Διακήρυξη του έργου «Διαμόρφωση χώρου εισόδου κλειστού γυμναστηρίου Άστρους και εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας»

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 105.000.00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/07/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Γεώργιος Καμπύλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου