ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

Νέες Ειδικότητες ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ για την

εισαγωγή καταρτιζομένων στο Δημόσιο ΔΙΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ κατά το έτος


Κατάρτισης 2022-2023


Οι Υποψήφιοι όλων των τύπων Λυκείων μπορούν να υποβάλουν

Αίτηση από Παρασκευή 8 Ιουλίου έως Δευτέρα 18 Ιουλίου στην

ηλεκτρονική́ διεύθυνση : https://michanografiko.it.minedu.gov.gr/

Οι Ειδικότητες του παράλληλου Μηχανογραφικού για το ΔΗΜΌΣΙΟ ΙΕΚ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ είναι οι εξής:

1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

2. ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.


Για την έγκριση της πρότασης ελήφθησαν υπόψη:

 Οι προοπτικές απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας.

 Οι ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας.


2


 Το ενδιαφέρον των υποψήφιων σπουδαστών.

 Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας

Πελοποννήσου.

 Οι απόψεις των τοπικών επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων.

 Η λειτουργία ίδιων ειδικοτήτων σε κοντινά ΙΕΚ στην Περιφέρεια

Πελοποννήσου.

 Η διαθεσιμότητα εργαστηρίων και εκπαιδευτών.

 Η απρόσκοπτη λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης & Μαθητείας


Προοπτικές και ευκαιρίες που δίνει η φοίτηση στο Δημόσιο ΙΕΚ

Τρίπολης

Κύριο έργο των Δημοσίων ΙΕΚ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων,

με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων από την αγορά

εργασίας και κυρίως στην τοπική αγορά εργασίας.

Αυτό επιτυγχάνεται με:

1. την επιλογή και τη διαμόρφωση πιστοποιημένων προγραμμάτων αρχικής

επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα

επαγγελματικά περιγράμματα.

2. την επιλογή εκπαιδευτών με ανάλογες γνώσεις ή και εμπειρία,

προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση

3. τη φιλοξενία σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των δομών της τυπικής

εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας το κατάλληλο περιβάλλον για την

ολοκληρωμένη κατάρτισή τους

Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ δικαιούνται να επιλεγούν σε αντίστοιχες ειδικότητες για

το 3ο εξάμηνο κατάρτισης των ΙΕΚ.

Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα, το χειμερινό

και το εαρινό, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 15 πλήρεις εβδομάδες

κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τη 14 η Φεβρουάριου, ενώ το εαρινό

εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τη 15 η Φεβρουάριου και τελειώνει τη 30 η Ιούνιου.

Η κατάρτιση πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες. Η φοίτηση

διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, και ένα

(1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και

μικτά μαθήματα. Η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται τόσο με τη

διενέργεια εξετάσεων προόδου και γραπτής εργασίας κατά τη διάρκεια του

εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του

εξαμήνου.

Όταν οι καταρτιζόμενοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στο

Δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η

Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις

πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος

Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής

κατάρτισης με τα εξής πλεονεκτήματα:

α) Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο

στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ.


3

231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία

92/51/ΕΟΚ).

β) Σε όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ μοριοδοτούνται με 150 μόρια

επιπλέον στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) Οι περισσότερες ειδικότητες έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά

δικαιώματα και οι απόφοιτοι μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους

επιχείρηση ή να εργαστούν σε υφιστάμενες με επαγγελματικά

δικαιώματα.

δ) Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται

αναβολής στράτευσης.

ε) Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου πέντε

(5) του Εθνικού́ Πλαισίου Προσόντων, δύνανται να κατατάσσονται μέσω

κατατακτηρίων εξετάσεων (ΦΕΚ 2031/21-4-2022), που διενεργούνται

από́ την 1 η έως την 20 η Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού́ έτους, σε

Τμήματα /Μονοτμηματικές Σχολές Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν

του ανωτέρω διπλώματος.


Η έγκριση λειτουργίας των τμημάτων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της

διαδικασίας των εγγραφών.

Στόχος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι το υψηλό επίπεδο

Δημόσιας Δωρεάν Κατάρτισης και η άμεση απορρόφηση των αποφοίτων στην

αγορά εργασίας.

Καλή χρονιά σε όλους τους σπουδαστές.


Ο Διευθυντής του ΙΕΚ Τρίπολης


Ιωάννης Δημ. Κατσίρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου