Διενέργεια Δημοπρασίας κυλικείου ΔΑΚ Τρίπολης

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ


 έχοντας υπόψη: α)Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77 Α΄/30-03-81) β)Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006):Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων γ)Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87 Α΄/7-06-2010)Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης. Δ)Την υπ’ αριθμ. 103/16-07-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 67ΤΥΟΛΜΦ-60Γ), όπως τροποποιήθηκε με 143/22-11-2019 (ΑΔΑ: 65ΟΣΟΛΜΦΧΑΝ), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 53/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 97ΤΨΟΛΜΦ-7ΥΞ), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 106/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ρ9ΘΔΟΛΜΦ-ΧΥΔ) με τις οποίες εγκρίθηκε η εκμίσθωση ακινήτου και καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας και την αρ. 31/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση διενέργειας και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την “Εκμίσθωση του Κυλικείου του ΔΑΚ Τρίπολης”»(ΑΔΑ: ΡΟΞΣΟΛΜΦ-8Λ7). . ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) Τρίπολης, αποτελούμενο από ενιαίο χώρο διαστάσεων 8m x 9m, ήτοι 72m2 , που βρίσκεται στη ανατολική πλευρά των αθλητικών χώρων και παρά την κεντρική είσοδο και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον ως κυλικείο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 έως 12.00 στα γραφεία του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης, που βρίσκονται επί των οδών Εθνικής Αντίστασης και Παπαρρηγοπούλου (Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης). Κατώτατο 2 όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των διακοσίων πενήντα € (250,00 €) για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού με δυνατότητα παράτασης τρία (3) έτη ακόμη μετά από αίτηση του μισθωτή και τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ορίου πρώτης προσφοράς, υπολογιζόμενο για ολόκληρη την πρώτη μισθωτική περίοδο. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει εκτός των άλλων: - Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας. - Πρόσφατες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά περί μη οφειλής (έκδοσης όχι μεγαλύτερης των δέκα πέντε (15) ημερών πριν την ημερομηνία της δημοπρασίας) ως ακολούθως: Τα φυσικά πρόσωπα: 1) Βεβαιώσεις περί μη οφειλής, από: α) το Τμήμα Ταμείου του Δήμου Τρίπολης, β) τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριπόλεως (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.), γ) το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Δήμου Τρίπολης και δ) από το Τμήμα Ταμείου του Δήμου της έδρας δραστηριότητας του (σε περίπτωση που δεν έχει έδρα στο Δήμο Τρίπολης). 2) Φορολογική Ενημερότητα και 3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη, για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των διοικούντων, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των διοικούντων (δηλαδή των μελών του Δ.Σ. για την Α.Ε., του Διαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.), θα προκύπτει κατά κανόνα: α) από το καταστατικό (για τους εργοδότες και τους διοικούντες) και β) από κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας 3 αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 1) τα δικαιολογητικά σύστασής τους, καθώς και 2) τα ίδια δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν ανωτέρω για τα φυσικά πρόσωπα, τόσο για την εταιρεία όσο και για τους διοικούντες αυτής (δηλαδή των μελών του Δ.Σ. για τις Α.Ε., του Διαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.), Γ) Τα ίδια δικαιολογητικά απαιτούνται και για τους εγγυητές τους (τόσο αυτών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την υπογραφή των πρακτικών αυτής, όσο και αυτών για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου). Πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης, επί της οδού Εθν. Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου (Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης) στο 2ο όροφο ή στο τηλ. 2710-233351, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη
ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

KOKORIS