Πρόστιμο 300 ευρώ για κίνηση στο δάσος - ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Breaking

Πρόστιμο 300 ευρώ για κίνηση στο δάσος


Κοινή Υπουργική Απόφαση ξεκαθαρίζει πότε και πως ακυρώνονται τα πρόστιμα και πότε γίνονται απαιτητά από την Εφορία.


Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι παραβάτες θα μπορούν να υποβάλλουν ένσταση για κάποια βεβαίωση προστίμου που τους έχει επιβληθεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και έχει άμεση ισχύ.Η συγκεκριμένη ΚΥΑ αφορά σε παραβάσεις που διαπιστώνονται σε περιοχές Natura που απαγορεύεται η κυκλοφορία καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση με σκοπό την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το άρθρο 129, κατά τις ημέρες και στις περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητας, είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού), δύναται να εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων.


Για κάθε παράβαση της απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και τη βεβαίωση του προστίμου, ορίζονται τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Οι παραβάτες έχουν το δικαίωμα εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επίδοση ή την θυροκόλληση της πράξης επιβολής προστίμου να υποβάλλουν ένσταση στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του οργάνου που επέβαλε το πρόστιμο καθώς σε διαφορετική περίπτωση το πρόστιμο οριστικοποιείται.


Το πρόστιμο εισπράττεται κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), εντός 15 εργάσιμων ημερών μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου ή εντός 30 εργάσιμων ημερών στην Εφορία.

Ειδικότερα όπως αναγράφει η Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου, της διαδικασίας υποβολής ένστασης και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022 (Α’ 82).
Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου, της διαδικασίας υποβολής ένστασης και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022.

Άρθρο 2

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης της παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022 και τη βεβαίωση του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου είναι τα κατά τόπο αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.Άρθρο 3

Διαδικασία επιβολής προστίμου – υποβολής ένστασης

1.Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής του άρθρου 2, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

2.Η Πράξη Επιβολής Προστίμου συντάσσεται από το αρμόδιο όργανο του άρθρου 2, εις τριπλούν, βάσει του Υποδείγματος του Παραρτήματος Α, ένα (1) αντίγραφο της οποίας δίδεται στον παραβάτη, ένα (1) τηρείται αρχειακά από την αρμόδια Υπηρεσία και ο νόμιμος τίτλος βεβαίωσης (στέλεχος), αποστέλλεται, κατά την περίπτωση μη εξόφλησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4, στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του παραβάτη.

3.Στην Πράξη Επιβολής Προστίμου καταχωρίζονται, υποχρεωτικά, τα προσδιοριστικά της ταυτότητας του παραβάτη στοιχεία (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου), ο χρόνος, ο τόπος τέλεσης, περιγραφή της διαπιστωθείσας παράβασης και το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.

4.Στην περίπτωση άρνησης παροχής ατομικών στοιχείων/εγγράφων ή σε περίπτωση παρεμπόδισης του σχετικού ελέγχου, ζητείται η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία των αρμόδιων οργάνων της, πραγματοποιείται ο σχετικός έλεγχος. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη, παραλαβής του αντιγράφου, γίνεται σχετική μνεία από το αρμόδιο όργανο στο φύλλο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και ακολουθεί η επίδοση ή η θυροκόλλησή του.

5.Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση ή θυροκόλληση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο παραβάτης δύναται να υποβάλλει ένσταση στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του οργάνου που επέβαλε το πρόστιμο, παρελθούσης δε άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, το επιβληθέν πρόστιμο οριστικοποιείται. Στην περίπτωση αποδείξεως των προβαλλόμενων λόγων ως αληθών και βάσιμων, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας του οργάνου που επέβαλε το πρόστιμο, εκδίδει απόφαση ακύρωσης του προς επιβολή προστίμου.

6.Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της. Οι ημέρες από την εμπρόθεσμη υποβολή της ένστασης μέχρι και την παραλαβή, με συστημένη επιστολή ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, της απόφασης επί αυτής, δεν υπολογίζονται στην προθεσμία εντός της οποίας υποχρεούται ο παραβάτης να εξοφλήσει το πρόστιμο.Άρθρο 4

Είσπραξη και βεβαίωση προστίμων

1.Το επιβαλλόμενο, κατά τις διατάξεις της παρούσας, πρόστιμο εισπράττεται κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως εξής:

α. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), που εκδίδεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο ή αρμόδιος φορέας επιβολής προστίμου), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από τις Τράπεζες, είτε από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.

β. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου, η αρμόδια Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, βεβαιώνει και εισπράττει το διοικητικό πρόστιμο μέσω Δ.Ο.Υ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του παραβάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974.

2.Ο φάκελος για κάθε παράβαση φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας που επιβάλλει το πρόστιμο.

3.Τα βεβαιωθέντα πρόστιμα, εισπράττονται ως δημόσια έσοδα στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές» του κρατικού προϋπολογισμού.»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου